Liên hệ đổi tiền

Bảng giá

BIỂU PHÍ ĐỔI TIỀN USD

Mệnh giá Số lượng Giá Lưu ý
Tiền 2 USD MỚI Trên 100 TỜ 48.000/TỜ Dưới 100 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 2 USD 1976 Trên 100 TỜ 160.000/TỜ Dưới 100 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 2 USD 1963 Trên 10 TỜ 350.000/TỜ Dưới 10 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 2 USD 1953 Trên 10 TỜ 450.000/TỜ Dưới 10 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 2 USD 1928 Trên 5 TỜ 500.000/TỜ Dưới 5 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 2 USD 1917 Trên 5 TỜ 2.000.000/TỜ Dưới 5 tờ gọi điện 0984 999 866
Tiền 1 USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100 USD Gọi điện 0984 999 866

BẢNG GIÁ  PHÍ ĐỔI TIỀN VIỆT NAM

Mệnh giá Số lượng Phí Lưu ý
Tiền 200 VNĐ MỚI Trên 2.000.000 VNĐ 55% Dưới 2.000.000 gọi điện 0984 999 866 hoặc gửi email: dichvudoitien@gmail.com để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!
Tiền 500 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 25% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 1.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 14% Dưới 5.000.00 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 2.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 16% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 5.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 12% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 10.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 10% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 20.000 VNĐ MỚI Trên 20.000.000 VNĐ 8% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 50.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 5% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 100.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 4% Dưới 5.000.000 gọi điện 0984 999 866

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!